Q

obchodnej spoločnosti GALIJA COLOR s.r.o., IČO: 36 594 385 , so sídlom Dopravná 8, Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16696/V (ďalej len „predávajúci“) pre predaj tovaru, a to práškových a tekutých priemyselných farieb a autolakov, ako aj príslušenstva pre povrchové úpravy (ďalej len „tovar“).

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predávajúceho upravujú  práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej v súlade s ustanovením § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ Obchodný zákonník“) medzi predávajúcim a fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“).

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára spôsobom upraveným v týchto VOP. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy. Ustanovenia kúpnej zmluvy, ktoré sa odchyľujú od ustanovení VOP, majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

V prípade kupujúceho, ktorý má s predávajúcim uzatvorenú Rámcovú kúpnu zmluvu, majú ustanovenia Rámcovej kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, ak nie je výslovne uvedené inak.

 

 1. KÚPNA ZMLUVA

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nemu. Kupujúci sa kúpnou zmluvou zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Akýkoľvek tovar ponúkaný predávajúcim alebo na internetových stránkach predávajúceho nepredstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predstavuje až objednávka kupujúceho.

Predmetom kúpnej zmluvy sú jednotlivé produkty, ktoré si kupujúci vyberie z ponuky tovaru, objedná si ich u predávajúceho a objednávka bude prijatá predávajúcim. Dodacia doba pri tovare, ktorý má predávajúci na sklade je do 24 hodín. V prípade tovaru, ktorý predávajúci nemá na sklade bude dodacia doba oznámená kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

Kupujúci môže uskutočniť objednávku osobne, telefonicky alebo zaslaním mailovej správy predávajúcemu na príslušné kontaktné údaje predávajúceho uvedené v týchto VOP.

Pred prijatím a potvrdením objednávky zistí predávajúci stav dostupnosti predmetného tovaru. Následne objednávku prijme a potvrdí v zásade rovnakým spôsobom ako bolo objednávka vykonaná alebo iným vhodným spôsobom.

Kúpna zmluva je uzavretá vtedy, keď predávajúci objednávku kupujúceho prijme a potvrdí. Zároveň oznámi kupujúcemu predpokladaný termín možnosti vyzdvihnutia alebo dostupnosti tovaru, resp. tovar odošle kupujúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo navrhnúť kupujúcemu uzatvorenie kúpnej zmluvy za iných podmienok ako sú uvedené v objednávke (ďalej len „ponuka“). Ponuku môže predávajúci uskutočniť najmä v prípade, že požiadavkám uvedeným v objednávke nemožno vyhovieť z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy. Nová kúpna zmluva je uzavretá hneď ako je potvrdená zo strany kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený uskutočniť ponuku aj v prípade, ak dôjde k zjavnej administratívnej alebo technickej chybe spočívajúcej najmä v zlom uvedení ceny tovaru. V takom prípade informuje predávajúci kupujúceho o tejto chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu novú ponuku. Pri zistení takejto administratívnej alebo technickej chyby po uzavretí kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený bez zbytočného odkladu od kúpnej zmluvy alebo jej časti odstúpiť.

 

 1. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Platná kúpna cena tovaru je cena tovaru uvedená v katalógu produktov ponúkaných predávajúcim alebo oznámená kupujúcemu predávajúcim.

Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť cenu tovaru. Takáto zmena ceny je považovaná za novú ponuku.

Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho na základe faktúry alebo v hotovosti či platobnou kartou.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú uhradením v hotovosti, uhradením prostredníctvom platobnej karty alebo online prostredníctvom platobnej brány alebo uhradením faktúry, a to pripísaním na účet predávajúceho.

Vlastníkom tovaru sa kupujúci stane až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

 1. DODACIE PODMIENKY

Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom osobného odberu kupujúcim  v predajni, resp. sklade predávajúceho alebo prostredníctvom kuriérskej služby.

Kupujúci bude na vyzdvihnutie tovaru vyzvaný predávajúcim spôsobom dohodnutým pri potvrdení a prijatí objednávky. Ak sa tak predávajúci a kupujúci dohodli, predávajúci je oprávnený pripraviť tovar na vyzdvihnutie aj po častiach a informovať kupujúceho o možnosti prevzatia časti tovaru.

Kupujúci je povinný si tovar vyzdvihnúť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď ho predávajúci vyzve na vyzdvihnutie tovaru, ak si nedohodne iný termín dodania.

Tovar je kupujúcemu dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo odovzdaním tovaru na prepravu kuriérskej službe.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty uvedenej v týchto VOP alebo v potvrdení objednávky v prípade mimoriadnych udalostí, problému s dodávkami od jeho dodávateľov alebo z iných objektívnych príčin. O predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný.

Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho po uzatvorení kúpnej zmluvy aj v prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar, hoci mu s ním bolo umožnené nakladať. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. To neplatí, ak spôsobil škodu predávajúci porušením svojej povinnosti.

 

 1. PRAVIDLÁ UŽÍVANIA TOVARU A BEZPEČNOSTNÝ REŽIM

Kupujúci berie na vedomie, že na niektoré druhy tovaru, hlavne farby a laky, sa vzťahujú špeciálne pravidlá pre užívanie alebo bezpečnostný režim. Vyžadovaná produktová dokumentácia (najmä karty bezpečnostných údajov, vyhlásenie o zhode, technické listy alebo iné certifikáty) budú kupujúcemu poskytnuté v elektronickej podobe.

Karty bezpečnostných údajov budú poskytnuté kupujúcemu bezplatne v elektronickej podobe na webovej stránke  http://sdstds.pow.dcicolor.info/#Sds/SK/sk/Search pre jednotlivé produkty.

Technické listy budú poskytnuté kupujúcemu bezplatne v elektronickej podobe na webovej stránke http://sdstds.pow.dcicolor.info/#tds/SK/sk/Search pre práškové farby a na webovej stránke https://sdstds.dcicolor.info/#Sds/SK/SK pre mokré farby.

Údaje uvedené v konkrétnom technickom liste ešte upresní a upraví technik predávajúceho, tak aby zodpovedali konkrétnym podmienkam kupujúceho.  Kupujúci potvrdzuje, že s takým spôsobom poskytnutia produktovej dokumentácie súhlasí a že sa s produktovou dokumentáciou mal pred uzatvorením kúpnej zmluvy možnosť oboznámiť.

Za účelom zabezpečenia dodržania pravidiel užívania tovaru a bezpečnostného režimu poskytuje predávajúci kupujúcim na požiadanie osobné poradenstvo alebo technický audit, ktoré majú zabezpečiť dodržanie všetkých pravidiel užívania výrobkov kupujúcim. V prípade, že si kupujúci nie je istý aké pravidlá a akým spôsobom by mal pri dodanom tovare dodržať,  mal by kontaktovať predávajúceho za účelom poskytnutia osobného poradenstva, resp. za účelom vykonania technického auditu.

Predávajúci odporúča aby kupujúci pred finálnym použitým farieb a lakov urobil miniskúšku, ktorá preverí správnosť postupu aplikácie a zaručí čo najlepší finálny výsledok.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru voči kupujúcemu a nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú ustanoveniami § 420 a nasl. Obchodného zákonníka.

Predávajúci preberá voči kupujúcemu záväzok, že dodaný tovar bude spôsobilý na použitie na dohodnutý, resp. obvyklý účel počas doby použitia vyznačenej na obale jednotlivého výrobku (záruka za akosť).

Zodpovednosť za vady je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho prostredníctvom kontaktov uvedených v týchto VOP alebo osobne v predajni predávajúceho.

Pre posúdenie opodstatnenosti reklamácie kupujúceho je vzhľadom na potrebu dodržania špeciálnych pravidiel pre užívanie tovaru potrebné dodržať následné podmienky:

 1. a) Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho najneskôr do 24 hodím od zistenia vady dodaného tovaru.
 2. b) V rámci reklamácie je kupujúci povinný vyhotoviť fotodokumentáciu defektov nezhodných výrobkov a túto predložiť spolu s reklamáciou.
 3. c) Kupujúci je povinný odložiť nezhodný výrobok a na vyžiadanie predávajúceho mu umožniť ohliadku tohto výrobku.
 4. d) Kupujúci je ďalej povinný vyhotoviť záznam a protokol z lakovania v predmetný deň a vyhotoviť záznam z výstupnej kontroly nalakovaných výrobkov, ktoré predloží spolu s reklamáciou.
 5. e) V reklamácii je kupujúci povinný popísať skladovanie a dopravu farby a popísať balenie finálnych výrobkov.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že bez predloženia a poskytnutia vyššie uvedených výstupov a informácii nie je možné posúdiť opodstatnenosť ním uplatnenej reklamácie. Kupujúci súhlasí s tým, že jeho reklamácia nebude vybavená skôr ako splní vyššie uvedené podmienky pre uplatnenie reklamácie.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

Ohľadne zodpovednosti predávajúceho za škody či iné ujmy vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s kúpnou zmluvou predávajúci a kupujúci uvádzajú, že takáto prípadná škoda, ktorú možno s prihliadnutím na všetky okolnosti podľa ich vedomosti predvídať, nepresiahne kúpnu cenu tovaru uhradenú kupujúcim na základe príslušnej kúpnej zmluvy. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek následné alebo nepriame škody vrátane ušlého zisku.

Všetky práva k patentom, úžitkovým a priemyselným vzorom, obchodným názvom, firemným značkám, registrovaným označeniam alebo ochranným známkam zostávajú aj po predaji tovaru vo výhradnom vlastníctve predávajúceho alebo iného výrobcu dodávaného tovaru a kupujúci nie je oprávnený tieto práva využívať bez písomného súhlasu.

 

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

Kontaktné údaje predávajúceho: 

 

GALIJA COLOR s.r.o.
IČO: 36 594 385
Sídlo: Dopravná 8, Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
e-mail:  office@galijacolor.sk
tel. č.:

Majiteľ, obchod, marketing a tech. podpora:
Gabriel Jaklovský st.
+421 (0)918 512 138
jaklovsky.g@galijacolor.sk

Ing. Sedlák Miloš
Technical support
Application engineer
+421 (0)915 313 474

Obchod, marketing a technická podpora
Matúš Mihališin
+421 (0)948 337 447
matus.mihalisin@galijacolor.sk

Jana Kovaničová
+421 (0)905 881 094
jana.kovanicova@galijacolor.sk

Michal Pycia
+421 (0)918 233 918
michal.p@galijacolor.sk

Objednávky
+421 (0)905 881 094
+421 (0)908 919 743
office@galijacolor.sk

Vedenie prevádzky Nitra, obchod, marketing
Gabriel Jaklovský ml., Konateľ
+421 (0)917 202 306
luzianky@galijacolor.sk

Obchod, marketing a technická podpora, objednávky, asistent predaja:
Ing. Andrea Urbanová
+421 (0)918 773 063
andrea.urbanova@galijacolor.sk

Michaela Šperková
+421 (0)918 772 063
michaela.sperkova@galijacolor.sk

Uvedené kontaktné údaje môže kupujúci použiť pre účely objednávok, reklamácií, sťažností a podnetov.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov zákazníkov a ich zástupcov je spoločnosť GALIJA COLOR s.r.o., IČO: 36 594 385 , so sídlom Dopravná 8, Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16696/V

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v týchto VOP.

Ochrana osobných údajov sa riadi príslušnými právnymi predpismi (najmä Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 – GDPR) a podmienkami spracovania osobných údajov.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade, že vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, riadi sa tento vzťah slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VOP stane úplne alebo z časti neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, namiesto takéhoto ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel a účel sa takémuto neplatnému, neúčinnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu čo najviac približuje. Ak takéto ustanovenie neexistuje a ak by príslušné ustanovenie bolo platné, účinné a vymáhateľné, keby bola jeho časť vynechaná, bude toto ustanovenie alebo jeho časť považované za vynechané v rozsahu, ktorý je potrebný pre platnosť, účinnosť a vymáhateľnosť VOP ako celku.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho oznámenia. Na jednotlivé zmluvné vzťahy sa vždy použijú VOP v znení platnom k okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 11.03.2022.

 

 

V Košiciach, dňa 11.02.2022

 

S vyššie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami vrátanie podmienok reklamácie vád dodaného tovaru súhlasím.